b
a
c
President Secretary Incharge-Principal
Shri.Rajaramji T. Rathod Shri. Nitin R. Rathod Dr..Surekha Patankar
     
Vasantrao Naik Mahavidyalaya, Aurangabad,Mh.
E-mail : naikcollege@rediffmail.com Fax : +91-0240-2482625, Ph. No : +91-0240-2482321
     

View Larger Map